เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 536 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
กิจกรรมคณะ | 475 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แขนกลในงานอุตสาหกรรม | 351 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 | 371 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข | 391 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วิดีโอแนะนำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (แบบสั้น) | 317 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2565 | 333 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565 และเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Automation System) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการโรงเรือนอัจฉริยะด้วยพลังแสงอาทิตย์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์ ) | 378 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 270 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) | 258 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) | 348 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล) | 334 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) | 319 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประมวลภาพโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) | 312 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Automation System) กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม 4.0 | 245 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเรียนรู้นวัตกรรมงานช่างอุตสาหกรรม 4.0 (Innovation 4.0) | 246 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปิดแล้ว ! ศูนย์ซ่อมรถยนต์ EV ฝีมือนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | 200 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน คอ.ครั้งที่ 1/2565 | 212 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บทสัมภาษณ์ความรู้สึกบัณฑิตที่มีต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 53 ครั้ง เมื่อ 5 เดือนที่แล้ว
เอกสาร ตำราที่เผยแพร่ | 39 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการทดสอบสมรรถนะทางวิชาชีพ หลักสูตร อส.บ. "สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย ศูนย์สุพรรณบุรี" | 53 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 | 55 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์สุพรรณบุรี" | 55 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดนิวแมติกส์เคลื่อนที่ | 5 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดครุภัณฑ์พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | 4 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
ครุภัณฑ์ใช้เอง ชุดวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ | 3 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 95 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,680 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,198 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,776 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ