เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เอกสารดาวน์โหลดงานบริหาร

หน่วยทรัพยากรบุคคล
แบบเสนอแผนปฏิบัติราชการที่บ้าน
เอกสารแนบสายวิชาการ
เอกสารแนบสายสนันสนุน
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 
ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง เกณฑืและคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข 3)
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้คณาจารย์ประจำไปเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษา 2560
มอบอำนาจให้รองคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี ปี 2566
เอกสารประกอบคำการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 

 

หน่วยส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 (KM)
การจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564 (KM)
แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส.+3 ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 
ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
แนวปฏิบัติที่ดีประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ข้อมูลงานส่งเสริมคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 ปีงบประมาณ 2567
โครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2567

 

 

หน่วยการเงินและพัสดุ
หลักเกณฑ์การเบิก-จ่ายค่าสอนในสถานการณ์โควิด-19
การกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ระเบียบการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาะค่าสอน เงินรายได้ 2564 (ฉบับแก้ไข)
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสอนออนไลน์
ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดลองราชการ
ใบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
ใบเสนอราคา
ขออนุมัติใช้เงิน (ไฟล์ PDF)
ขออนุมัติใช้เงิน (ไฟล์ Word)
ใบตัดยอด (ไฟล์ PDF)
ใบตัดยอด (ไฟล์ Word)
รายละเอียดวัสดุ
ตารางจัดทำแผน

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓

แบบแสดงความจำนงการบริจาค    

การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน      

การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา 
ระเบียบ มทรส.ว่าด้วยภาระงานสอน เกณฑ์การคำนวณ อัตราค่าสอนเกินภาระ และการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน พ.ศ. 2565  
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอน  
ประชาสัมพันธ์แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน มทรส. 
การรับเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศหรือบริจาคให้แก่มหาวิทยาลัย  
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มชดใช้เงินยืม 
บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืม 
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค. (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มี.ค.2561 
มาตรการประหยัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอนุมัติโครงการและการยืมเงินทดรองราชการ 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับมหาวิทยาลัย  
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในประเทศและต่างประเทศ
การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในกรณีสอนรวมกลุ่มเรียน 
แจ้งการยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 ประกาศอัตราค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมการและ

อนุกรรมการจากเงินรายได้ (ฉบับที่ 3)

แจ้งเวียนแนวปฏิบัติว่าด้วยเงินกองทุนพัฒนา ศูนย์สุพรรณบุรี
มอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

 

 

หน่วยแผนและงบประมาณ
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบ งปร.65 คอ.
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 2563-2565
รายงานผลการดำเนินงาน 2563
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบฟอร์มโครงการ งปร.65
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงศูนย์พื้นที่
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ.2563-2565 ฉบับปรับปรุง 2564 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2565 
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ (ปรับปรุง ต.ค.2564) 
คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2566 

ประกาศคณครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567  

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ปี 2566 ที่ได้รับการอนุมัติ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทรส. (2565-2584) 

คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ. 2567 

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566 ไปพลาง 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2567

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม

 

 

หน่วยสารบรรณและธุรการ
   
   
   
   

 

 

 

หน่วยพัฒนาระบบการบริหารและสารสนเทศ
   
   
   
   

 1419 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 51 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,636 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,154 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,732 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ