เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพ มีงานวิจัยสู่นวัตกรรม สร้างสรรค์บริการวิชาการสู่สังคม”

 

 

 

 

พันธกิจ
1. พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ
2. ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
3. ให้บริการวิชาการด้านวิชาชีพและการศึกษากับภาครัฐบาล เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และผู้สนใจ
4. สร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม


652 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 118 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,703 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,221 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,799 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ