เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3/2564

กิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓

           คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบแนวคิด “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” การประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี โดยการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)    และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านโปรแกรม Google Meet

           โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้ ๑) เพื่อเป็นเวทีให้กับนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา ได้รับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัยและ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ๒) เพื่อเป็นช่องทางในการคัดสรรผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ นำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ        ๓) เพื่อเกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีนักวิจัยเข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน ๓๔๑ บทความ แบ่งเป็นภาคบรรยาย  (Oral Presentation) จำนวน ๓๑๔ บทความและภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation Meet) จำนวน ๒๗ บทความ โดยแบ่งออกเป็น สาขาบริหารธุรกิจ  ๑๗๔ บทความสาขาวิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ๓๕ บทความ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     ๒๖ บทความ สาขาการศึกษา๙๙ บทความ และสาขาการท่องเที่ยว ๗ บทความ โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง (Management in Disruptive Technologies Era)” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการผู้จัดงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)    และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานที่ ที่มีคนหนาแน่น

 648 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 156 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,741 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,259 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,837 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ