เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน

 

 

 

                  เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ได้ให้เกียรติเป็นประธาน พิธิเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ซึ่งโครกงารนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนให้กับนักศึกษาในด้านความรู้ด้านการปฏิบัติงานและด้านปฏิบัติตนในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่คุรุสภากำหนด และเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการรับการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย รัตนบรรลือ

ผู้ช่วยคณบดีด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตลอดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.86 / พ.ค. 2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


66 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 383 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,531 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,466 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,044 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ