เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

 

 

 

                       เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 หน่วยสหกิจศึกษา ฝึกงาน/ฝึกสอน งานวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ให้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ซึ่งได้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567

ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานหลังจากฝึกงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการโครงการในครั้งต่อไป ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 85 คน 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข. 85 / พ.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


49 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 359 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,507 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,442 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,020 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ