เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการสร้างสุขวัยเก๋ากับสังคมออนไลน์

โครงการสร้างสุขวัยเก๋ากับสังคมออนไลน์

                             

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิได้ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขวัยเก๋ากับสังคมออนไลน์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีเชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม / ผู้ทรงคุณวฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอสามชุก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวช

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมโครงการจากภายนอกได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ทางคณะฯ ขอขอบพระคุณ พลตำรวจตรีเชิดศักดิ์ เฉลียวศิลป์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม / ผู้ทรงคุณวฒิพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ช่วยประสานเครือข่ายหน่วยงานภายนอก ภาคประชาชนและสังคม ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง 11204 อาคาร 11

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2

 

 

 

 

  กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข.64 มี.ค.2567

ข้อมูลจาก : kanokvan


110 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 416 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,564 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,499 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,077 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ