เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 "สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี"

โครงการอบรมและศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
"สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์สุพรรณบุรี"

   

 

                 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย รัตนบรรลือ ผู้ช่วยคณบดีด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี / หัวหน้าสาขาวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.จีรัฐติกุล กล้าหาญ และอาจารย์ตฤษฐพร แก้วสุก 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวนทั้งสิ้น 45 คน เข้าศึกษาดูงาน

จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอยากหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

ในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ณ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

 

 

กนกวรรณ : รายงาน

ข.62 มี.ค.2567

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


116 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 346 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,494 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,429 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,007 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ