เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

 

 

                           

  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง รองคณบดีด้านบริหารและพัฒนาระบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ผลิศร 

รองคณบดีด้านวิชาการและวิจัย เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยไดเรับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกชัย รัตนบรรลือ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี / หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ โดยโครงการดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน และชี้แจงแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติตน ในระหว่างฝึกงาน

ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2

 

 

 

 

กนกวรรณ : ถ่ายภาพ / รายงาน

ข. 61 มี.ค. 67

ข้อมูลจาก : kanokvan


110 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 371 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,519 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,454 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,032 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ