เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคสมทบ) ศูนย์สุพรรณบุรี

      มุ่งผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพที่มีความรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง มีทักษะวิชาชีพครู สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

  • ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
  • นักการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  • นักเทคโนโลยีการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

facebook สาขาวิชา

อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่นี่      

ประมวลภาพหลักสูตร     

 


3831 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 43 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,628 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,146 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,724 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ