เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   ด้านความรุ้และทักาะทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ความรู้และทักษะในวิชาชีพครู

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  ครู / อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพด้านวิศวกรรมเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ, พนักงาน/ข้าราชการ ด้านวิศวกรรมเครื่องกลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร 

Facebook สาขาวิชา

 

 

                     

facebook สาขาวิชา               Line กลุ่มสาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   ด้านการสอน ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ไปสู่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการในสถานประกอบการและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  ครู / อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพ ด้านอุตสาหการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

 

 

Line กลุ่มสาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย

(จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   ด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้และทักษะ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ไปสู่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม, มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ในสถานประกอบการ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  ครู / อาจารย์ผู้สอนวิชาชีพด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ และพนักงาน / ข้าราชการ ด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโครงข่าย ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

 

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 4 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การเขียนและพัฒนาเว็บไซต์ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การโปรแกรมระบบสมองกลฝังตัว การควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ การติดตั้ง ดูแลระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การออกแบบกราฟิกและแอนิเมชัน การผลิตสื่อมัลติมีเดีย และการสร้างสรรค์โลกเสมือนจริงด้วยเมทาเวิร์ส ฯลฯ

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

     1. ครู อาจารย์ หรือผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา

     2. วิทยากรฝึกอบรมในสถานประกอบการ

     3. โปรแกรมเมอร์

     4. ผู้ดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์

     5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักทดสอบระบบ

     6. นักคอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน ผลิตสื่อมัลติมีเดีย สื่อประกอบการเรียน

การสอน

     7. ที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์

     8. ประกอบอาชีพอิสระ ประกอบธุรกิจส่วนตัว

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

 

                                                  

                    facebook สาขาวิชา                      Line สาขาวิชา

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง

(หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

Facebook สาขาวิชา

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   ทักษะด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ทักษะในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านกำลังงานของไหล ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้งนงานอุตสาหกรรม การทำความเย็นและปรับอากาศ ด้านพลังงานและความร้อนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทักษะในวิชาชีพครู

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  นักเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีเครื่องกลในองค์กรของรัฐและเอกชน, ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระทางด้านเทคโนโลยีเครื่องกล นักประดิษฐ์ คิดค้น สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านเครื่องกล

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

(จัดการเรียนสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

  ให้มีความเชี่ยวชาญวิชาชีพทางไฟฟ้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย เพื่อให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าจรงตามมาตรฐานวิชาชีพ ทักษะแนวคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่เหมาะสมต่อการดำเนินการในภาคอุตสาหกรรม

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ หรือผู้ช่วยนักวิจัย ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไฟฟ้า ในหน่วยงาน
องค์กร หรือบริษัท

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

 

 

                   

facebook สาขาวิชา                Line กลุ่มสาขาวิชา

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   ด้านการออกแบบและการควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตที่ทันสมัย, มีความสามารถทำงานวิจัย มีทักษะการคิด วิเคราะห์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  ผู้ปฏิบัติงาน นักวิชาการ หรือผู้ช่วยนักวิจัย ด้านการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลหรือที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ด้านานการออกแบบและควบคุมเครื่องจักรกลหรือที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ในหน่วยงานองค์กร หรือบริษัท

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

 

 

 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ต่อเนื่อง

สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและโครงข่าย

(จัดการเรียนการสอนศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

   ทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติและสมรรถนะวิชาชีพตามข้อกำหนดมาตรฐานอาชีพ สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม มีทักษะการคิด วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

  นักปฏิบัติการวิชาชีพสาขาสื่อสารโทรคมนาคมในองค์กรของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านสื่อสารโทรคมนาคม

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

ประมวลภาพหลักสูตร  

Line กลุ่มสาขาวิชา

 

หลักสูตรระดับปริญญญาตรี หลักสูตรใหม่

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

(จัดการเรียนการสอน ศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้

    มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะในการสร้าง ประกอบ และควบคุมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ที่มีคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

     1. วิศวกรเมคคาทรอนิกส์

     2. วิศวกรระบบการผลิตอัตโนมัติ

     3. ประกอบอาชีพอิสระ

อ่านรายละเอียดหลักสูตร ที่นี่ 

ประมวลภาพหลักสูตร 

 

 

ข้อมูลจาก : kanokvan


5758 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 37 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,622 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,140 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,718 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ