เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (จัดการเรียนการสอน ศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน

     การวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อดำเนินงานวิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล ตามความต้องการหรือความสนใจของตนเอง หรือหน่วยงาน การนำความรู้ องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมเครื่องกลมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยของตนเองหรือหน่วยงาน

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

 1. ครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน
 2. นักวิชาการ/นักวิจัย
 3. บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน เช่น วิทยากรฝ่ายอบรมหรือ งานวิจัยและพัฒนาระบบ
 4. ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับเครื่องกล

อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่นี่   

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร   

Facebook สาขาวิชา

facebook สาขาวิชา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (จัดการเรียนการสอน ศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน 

     1. มีความสามารถในการใช้ปกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนและภาคประชาสังคม

 2. มีความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้ ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     3. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงสร้างด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น และคล่องตัว

     4. มีความสามารถในการผลิต จัดการและเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์

     5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนสังคมประเทศชาติ

มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 1. อาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 2. ที่ปรึกษาผู้บริหารระดับกลางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
 3. นักวิจัยและนักวิชาการระดับกลางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
 4. ผู้จัดการโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
 5. นักวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
 6. ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่นี่ 

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร  

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

 

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต (ค.อ.ด.) 2 ปี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (จัดการเรียนการสอน ศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน 

     การวิเคราะห์และสังเคราะห์ องค์ความรู้ขั้นสูงหรือนวัตกรรม สำหรับออกแบบและดำเนินการทำวิจัย ประเด็นที่น่าสนใจในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อการวิจัยเชิงรุก เชิงสร้างสรรค์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการเรียนรู้จากการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างมีมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถร่วมปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มคนหลากหลาย เพื่อมีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมเครื่องกล ทั้งทางด้านวิชาการ การวิจัยเชิงรุก และเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาวิชาการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติได้

อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

     1. นักการศึกษา อาจารย์ในสถาบันศึกษา

     2. นักวิจัย

     3. นักวิชาการ นักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่นี่   

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร   

 

Facebook สาขาวิชา

facebook สาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ป.ร.ด.) 2 ปี

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (จัดการเรียนการสอน ศูนย์สุพรรณบุรี)

มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน 

    1. มีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคตประชาสังคม

     2. มีความสามารถในการสังเคราะห์องค์ความรู้ ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     3. มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ ยืดหยุ่น และคล่องตัว

     4. มีความสามารถในการผลิต จัดการและเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และผลงานวิจัยเพื่อต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์

     5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

  อาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา

     1. อาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

     2. ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

     3. นักวิจัยและนักวิชาการระดับสูงด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

     4. ผู้จัดการโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้

     5. นักวิเคราะห์ และออกแบบและพัฒนาระบบงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

     6. ผู้รปะกอบการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้

อ่านรายละเอียดหลักสูตรที่นี่   

ประมวลภาพกิจกรรมหลักสูตร   

ข้อมูลจาก : kanokvan


1229 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
 • วันนี้ : 209 ครั้ง
 • เดือนนี้ : 13,794 ครั้ง
 • ปีนี้ : 12,312 ครั้ง
 • ทั้งหมด : 141,890 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ