เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งานประกวดชุมชนนวัตกรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

งานประกวดชุมชนนวัตกรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔

 

เนื่องจากทางผู้วิจัย อาจารย์จิรัฐติกุล กล้าหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี ได้รับเงินทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภททุนวิจัยเพื่อยกระดับปริญญานิพนธ์สู่งานวิจัย หัวข้อเรื่องการจัดการขยะทางการเกษตรหลังการแปรรูป จากเปลือกกระจับ ด้วยกระบวนคาร์บอนไนเซชั่น เพื่อทำเป็นถ่านกัมมันต์ ซึ่งในตัวทุนวิจัยได้กำหนดแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการวิจัย

 

การจัดการขยะที่เหลือจากการแปรรูปทางการเกษตรกรรม ได้เลือกทาง ชุมชนบ้านหนองอ้อ ซึ่งมีการเพาะปลูกกระจับรองลงมาจากการทำนาข้าว  เขตตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วัตถุประสงค์ของโครงงานวิจัยคือการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะของเหลือทิ้งทางการเกษตร

 

         

                                                                  550 oC/60min                                                                                   650 oC/60min

 

750 oC/60min

การวิเคราะห์ Scanning Electron Microscopy (SEM)

หมายเหตุ: รูปเครื่องและวิธีการรวมถึงผลวิเคราะห์บางส่วนไม่สามารถเปิดข้อมูลได้ ดำเนินการจดอนุสิทธิบัตร

 

 

และได้นำงานวิจัยเข้าร่วมประกวดชุมชนนวัตกรรมแห่งชาติ ปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 128 ชุมชนทั่วประเทศไทย  ซึ่งประกาศผลการแข่งขัน ได้เข้ารอบ ๑ – ๒๐ ทีมชุมชนนวัตกรรมต้นแบบแห่งชาติ จากสำหนักงานวิจัยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

 416 ครั้ง

Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 141 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 13,726 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12,244 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 141,822 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ