เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบังคับ มทรส.ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และการแต่งกายของนักศึกษา | 3842 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ มทรส.เรื่อง งดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2564 | 529 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำบัณฑิต | 385 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ศูนย์สุพรรณบุรี | 470 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกาศ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 | 319 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการให้ความรู้ในสายอาชีพที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน (ในรูปแบบออนไลน์) | 352 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาที่ตกงาน และ นักศึกษาที่ต้องการเป็น Corporate Sale | 311 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 217 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 296 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอเชิญชวนลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 | 289 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 | 266 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ | 259 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความเป็นครู ยุค Digital | 255 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งาน Craft Art Music | 75 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" | 28 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนสวนแตงวิทยา | 31 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือการ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย | 55 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
หารือแนวทางข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รับสมัครนักศึกษา โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" | 85 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี | 46 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอด่านช้างและอำเภอหนองหญ้าไซ | 53 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ อ.เมือง อ.ดอนเจดีย์ อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง อ.อู่ทอง และอ.ศรีประจันต์ | 48 ครั้ง เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | 504 ครั้ง เมื่อ 5 วันที่แล้ว
โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งมอบงานสโมสรนักศึกษา 2566 | 35 ครั้ง เมื่อ 2 วันที่แล้ว
Address

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
450 หมู่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทร 088-2945451
E-Mail: edu@rmutsb.ac.th


ศูนย์นนทบุรี
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 366 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16,514 ครั้ง
  • ปีนี้ : 20,449 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150,027 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ