โครงสร้างบุคลากรงานวิชาการ

:: บุคลากรงานวิชการและวิจัย::


นางสาวจิตรานุช  สุขีฐาน

หัวหน้างานวิชาการและวิจัย

นางสาวจิตรานุช  สุขีฐาน

หน่วยส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร

นางสาวพิชยา  อ่วมเสน

หน่วยส่งเสริมวิชาการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ชาวบ้านกร่าง

หน่วยส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์

นางสาวปณตพร  ติมากร

หน่วยส่งเสริมบริการวิชาการ

นางสาวนิสาชล มังคลา

หน่วยสหกิจศึกษา ฝักงาน / ฝึกสอน

นายกิตติ  โพธิ์เตียน

หน่วยส่งเสริมวิชาการ

นางนิษฐาภรณ์  ชาญสมร

ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์พื้นที่นนทบุรี