ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรไฮดรอลิส์โมบาย
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Factory Industry 4.0 (MPS) เพิ่มเติม
หลักสูตร รุ่นที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานฉบับใหม่ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การสอบเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Factory Industry 4.0 (MPS)
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักสูตรการใช้งานชุดฝึกไฮดรอลิกและไฮดรอลิกไฟฟ้า
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานชุดฝึกนิวแมติกและนิวแมติกไฟฟ้า Learning
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีสมัยใหม่รองรับภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Smart Factory Industry 4.0 (MPS)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อบรมฟรี โครงการเพิ่มผลผลิตภาพ แรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัติคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น
การประชุมพารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาชีพของแต่ละส่วน
ดาวน์โหลดใบประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2
ดาวน์โหลดใบประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัคร รุ่น 3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1