ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัติคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักการตลาดพื้นที่สีเขียว
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ประชุมเพื่อวางแผนการจัดทำโครงการ/หลักสูตรระยะสั้น
การประชุมพารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาชีพของแต่ละส่วน
ดาวน์โหลดใบประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัดาวน์โหลดใบประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 2ติ รุ่นที่ 3
ดาวน์โหลดใบประกาศ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1
เปิดรับสมัคร รุ่น 3 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่ Si warrior ในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รุ่นที่ 1