เกี่ยวกับคณะ

เกี่ยวกับคณะ

:: ประวัติความเป็นมา ::

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เดิมเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี ต่อมาเมื่อวันที่ที่ 8มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทำให้เกิดมหาวิทยาลัยอีก 9 แห่ง โดยแต่ล่ะแห่งมีอำนาจในการบริหารจัดการองค์กรของตนเอง สำหรับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี” และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อจัดการเรียนการสอนเป็นคณะ จำนวน 6 คณะ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการเรียนการสอน คณะได้จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์สุพรรณบุรี (สำนักงานคณบดี) และศูนย์นนทบุรี โดยจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีจำนวน 8 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจำนวน 1 หลักสูตร

:: วิสัยทัศน์/พันธกิจ ::

วิสัยทัศน์ (Vision)

แหล่งผลิตและพัฒนาครูวิชาชีพ นักเทคโนโลยี สร้างสรรค์งานวิจัย ให้บริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมและนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

• ผลิตบัณฑิตครูวิชาชีพ และนักเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

• ส่งเสริมงานวิจัย สร้างสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

• ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

• บริหารจัดการทันสมัย และมีหลักธรรมาภิบาล

:: ประเด็นยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก ::

ประเด็นยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของคณะ ในปี พ.ศ. 2563 - 2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาอาจารย์เพื่ออการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็ง ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นำเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงในมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก (Key Partner)

กลยุทธ์ที่ 2.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯหรือใช้หลักปรัชญาของเรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และแต่ละกลยุทธ์ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย และโครงการที่สำคัญๆ รวมทั้งงบประมาณที่ต้องการโดยมีกรอบงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับเป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของคณะ ในปี พ.ศ. 2563 - 2564

:: แผนที่ตั้งศูนย์การศึกษา ::

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์สุพรรณบุรี)
เลขที่ 450 หมู่ 6 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาทตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
โทรศัพท์

แผนที่ศูนย์สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ศูนย์นนทบุรี)
เลขที่ 7/1 หมู่ 1 ถนนนนทบุรี ตำบลส่วนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์

แผนที่ศูนย์นนทบุรี