โครงสร้างบุคลากรงานพัฒนานักศึกษา

:: บุคลากรงานบริหารและพัฒนาระบบ::

 

นางสาวอรพรรณ  มะรุมเมือง

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาวินัย

นางสาวอรพรรณ  มะรุมเมือง

หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาวินัย

 

นายชาญณรงค์  บุตรดี

หน่วยสวัสดิการและศิษย์เก่า

นางสาวเทวีรัตน์  มีชนสม

หน่วยส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ