รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 2

1100

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  
   2. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   4. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับผู้จบ ม.3)
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6/ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
   5. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   6. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   7. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   8. จุดบริการรับชำระเงิน
   9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   10. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครโควตาเข้าศึกษา (รอบที่1-3)    
   11. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563