แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา