พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๑