แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนลานสักวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนลานสักวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนลานสักวิทยา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา