แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา