ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขอผ่อนผันการเข้สราชการป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓