ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2563