กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.register.rmutsb.ac.th%2Fth%2Fnews_detail.php%3Fnewsid%3Dnews202006301406722%26fbclid%3DIwAR2q05bdhb-IpygYJ3VJCrLNo4sdNp3-EfE09_Da371xjkb5jNvcOMjwuKc%23.Xvw-wG0zaM8&h=AT2QXyKEUCt4Forl0DB6hmJHpEPgqCJWpyxrQw1UkGKp3jGrNQLfQpK0Rx8OV_64OGQ1q0NExiXg-aS3nxcXAeS4UhwCSWQI676kyeLkU8G8Ead_c8jQLD928UjNmLDgh_lN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ZalkZ1vj27EAnH_J_AFKNvPABEPE0oG1mI4GXuRlYHjvlQGgfkcEeHqph4qF759ztCrmXW24mVMMZilcTRvf14XQrxFRx3hQjWReaCYS0-KUWRS1LrL9J6bi2aw4qej77sAb_m63JV6slcJZ0si3rPnaB4ZsOlRTYb2KBkZcHWza4SC5MCrTe0_Hb