ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563