ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ฉบับปรับปรุง 25 มิถุนายน 2563

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.register.rmutsb.ac.th%2Fth%2Fcontent_sub.php%3Fgroupid%3D1311106942%26contentid%3D2003122078%26fbclid%3DIwAR2Xv68-3OjkKfLPic7UPTlQC2nkp873Nh-hQhEE9CXqRY_7LuZLTo-pfuM%23.Xvw_9G0zaM8&h=AT36TwPQXvxy16b0TnKJ2OeFDoDx8LopbrLbjec8LYLOsDafnVKkCvRwHhEFT8cp0GyVGifqhaDLDCZ8iuEgKSI7P1gzRkbm_a_Kgg55YCJqi-4_W8XMwoL10IIYdEmCfC9k&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3zqzAPYb2_1btWTg-w0Omxu26XIm90XnCAV1pys-6TOKUyTdjbQ0VbODEDXVI837S8LIu656ZhpcXTB4W-N7CRjqtFPKYVsLt06Vky8_dEpeEFvoHuehQGD8Eb5Ulic1fOrQwaY-DZXn4J0pDZDvQF4tFZmBKdGAO7k3BJFndZ5rX7cg_JGcZFUIOw