ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี