ขอแสดงความยินดีกับ นายปริญญา แสงไวย์

ขอแสดงความยินดีกับ
นายปริญญา แสงไวย์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจำปี ๒๕๖๓
จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์