คอ.นำหลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี จำนวน 2 หลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

http://olc.rmutsb.ac.th/olc/activity_detail.php?act_id=67#.XueIBNQzbIU