ขอเชิญชวนร่วมโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ