มหาวิทยาลัยประกาศเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/file/d/1U2RAMGRK3k996xIey6JRc-Yw068vfE4W/view