โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Teaching academy Award 2020) ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563