แนะนำเครื่องมือ/ซอฟแวร์ สำหรับเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงาน