รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

1100

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563  
   2. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   4. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ม.6)
   5. กรอกใบสมัครออนไลน์  
   6. จุดบริการรับชำระเงิน
   7. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   8. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563