Category Archives: ข้อมูลหน่วยสวัสดิการและศิษย์เก่า

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลและเอกชน

JIB รับสมัครงาน

รายงานภาวะการมีงานทำกับรายงานความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2561

กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รุ่นปีการศึกษา 2561
ตามลิงค์ที่แนบให้ได้เลยครับ

ข่าวสาประชาสัมพันธ์