Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยสวัสดิการและศิษย์เก่า

กิจกรรมโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

รับสมัครนักศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลและเอกชน

ประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุภาพทั่วหน้าของนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขอผ่อนผันการเข้สราชการป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

JIB รับสมัครงาน

รายงานภาวะการมีงานทำกับรายงานความพึงพอใจนายจ้าง