Category Archives: ข้อมูลหน่วยกิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุภาพทั่วหน้าของนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขอผ่อนผันการเข้สราชการป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลคู่มือนักศึกษาและปฏิทินนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี

ข่าวสาประชาสัมพันธ์