Category Archives: หน่วยกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาวินัย

รับสมัครนักศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุภาพทั่วหน้าของนักศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๑

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนลานสักวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนลานสักวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนลานสักวิทยา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขอผ่อนผันการเข้สราชการป็นทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลคู่มือนักศึกษาและปฏิทินนักศึกษา ปีการศึกษา 2563