Category Archives: ประชาสัมพันธ์แนะแนว

รับสมัครนักศึกษา 2564

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนลานสักวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนลานสักวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนลานสักวิทยา ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวศึกษาต่อ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสูงสุมารผดุงวิทย์ ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

ประชาสัมพันธ์>>>แก้ไขสถานที่เฉพาะศูนย์สุพรรณบุรี เท่านั้น กำหนดการและสถานที่รับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์>>>แก้ไขสถานที่เฉพาะศูนย์สุพรรณบุรี เท่านั้น กำหนดการและสถานที่รับชุดกิจกรรมและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม #มีวิชาชีพติดตัว #ไม่ต้องกลัวตกงาน

เรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม

#มีวิชาชีพติดตัว #ไม่ต้องกลัวตกงาน
ใครยังไม่ได้สมัครรีบเลย ถึงวันที่ 27 เมษายน 2563
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ในมือถือก็สมัครได้จ้า

มหกรรมการศึกษาเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา