Category Archives: ข้อมูลสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ป.บัณฑิต 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

1075

>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา <<< 

กรณีเอกสารไม่ครบ เขียนแบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป (สวท.01)

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

1061

>>>เข้าใช้งานระบบ TCAS63<<<

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ)

1053

ายการ
รายชื่อ
  ​ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ​ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  ​ ระดับปริญญาตรี

 

รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

1100

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563  
   2. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครการเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   4. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา เกณฑ์ วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ม.6)
   5. กรอกใบสมัครออนไลน์  
   6. จุดบริการรับชำระเงิน
   7. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   8. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา TCAS รอบที่ 2 โควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   9. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษ
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 โควตา (วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ) เพิ่มเติม 2

1100

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563  
   2. ค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา
   3. หลักเกณฑ์ และวิธีการสมัครเพื่อการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   4. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิธีการ และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (รับผู้จบ ม.3)
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ม.6/ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
   5. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   6. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   7. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   8. จุดบริการรับชำระเงิน
   9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   10. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครโควตาเข้าศึกษา (รอบที่1-3)    
   11. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
   12. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ระเบียบการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร