Category Archives: ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

รับสมัครนักศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุภาพทั่วหน้าของนักศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต ๑