Author Archives: jitranuch

ขออนุญาตกำหนดแนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การปรับแก้ชื่อหมวดวิชาทักษะชีวิต ระดับ ปวช (พ.ศ.2562) และระดับ ปวส. (ปรับปรุง พ.ศ.2562)

รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู

คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสหากรรม

คำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ.2563

คอ.นำหลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 4 ปี จำนวน 2 หลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563

http://olc.rmutsb.ac.th/olc/activity_detail.php?act_id=67#.XueIBNQzbIU

คุรุสภาเน้นย้ำ

คุรุสภาเน้นย้ำให้สามารถใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐานในการสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งได้ และการดำเนินการเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท ให้ยื่นเรื่องผ่านทางระบบ KSP Self-Service หรือ KSP School