Author Archives: channarong.b

กิจกรรมโล่ศิษย์เก่าดีเด่น

รับสมัครนักศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แจ้งกำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยรัฐบาลและเอกชน

ประชาสัมพันธ์บัตรประกันสุภาพทั่วหน้าของนักศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนด่านช้างวิทยา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา โรงเรียนด่านช้างวิทยา โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนด่านช้างวิทยา ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา